คชพงษ์ นลินทิพย์, จุลรัตน์ พาสนา, and ลังกา วิไลลักษณ์. “การศึกษาความต้องการจำเป็นในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ของนักศึกษาวิชาชีพครู”. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 14, no. 2 (December 27, 2019). Accessed July 21, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/12153.