การภักดี ลินดา, ศรีพหล สิริวรรณ, and โยเหลา ดุษฎี. “การพัฒนาชุดฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ ต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา”. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 14, no. 2 (December 27, 2019). Accessed July 17, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/12152.