ศรีวันยงค์ ศ., จุลรัตน์ พ., บริบูรณ์ ก., วัฒนะรัตน์ ป., ศรีสวัสดิ์ พ., คลี่ฉายา ร., สุภาพ ว., and ศรีอรุณรัศมี แ. “การศึกษาแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการผลิตครู ของกลุ่มประเทศอาเซียนในการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู”. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, vol. 10, no. 2, Aug. 2016, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/7933.