เหมะประสิทธิ์ ส., สัจจพิบูล ศ., ประทุมทอง ว., and สมมิตร ร. “ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นความรู้คู่ความดี สำหรับนิสิตครู (ระยะที่ 1)”. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, vol. 10, no. 1, Mar. 2016, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/7273.