วารสารวิจัยทางการศึกษา แ. “แนะนำหนังสือ”. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, vol. 10, no. 1, Mar. 2016, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/7258.