วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก. . “บรรณาธิการแถลง”. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, vol. 18, no. 2, Jan. 2024, p. จ, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/15867.