ทรงโฉม ค. ., กุลนภาดล เ. ., and งามมีฤทธิ์ ณ. . “การเสริมสร้างความสามารถในการเลือกอาชีพของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นด้วยการปรึกษาทฤษฎีเผชิญความจริง: THE ENCHANCEMENT OF JUNIOR HIGH SCHOOL STUDENTS’ CAREER CHOICE ABILITY THROUGH REALITY COUNSELING THEORY”. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, vol. 18, no. 2, Dec. 2023, pp. 59-68, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/15641.