มโนการณ์ ม., and พรเวียง ส. “แนวทางการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่”. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, vol. 16, no. 2, Sept. 2023, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/14178.