[1]
จักษ์ตรีมงคล อ., “การพัฒนามาตรประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ สำหรับผู้เรียนอายุระหว่าง 12 – 14 ปี”, -, vol. 10, no. 2, Aug. 2016.