[1]
รอดบำเรอ อ., “รูปแบบการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6”, -, vol. 10, no. 2, Aug. 2016.