[1]
ธรรมโวหาร ส., วันสุดล ส., and บ้านแสน ส., “การพัฒนารูปแบบการสอนด้วยการชี้นำตนเองเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ESPASA Model) สำหรับครูวิชาชีพระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม”, -, vol. 10, no. 2, Aug. 2016.