[1]
ศรีวันยงค์ ศ., “การศึกษาแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการผลิตครู ของกลุ่มประเทศอาเซียนในการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู”, -, vol. 10, no. 2, Aug. 2016.