[1]
เลี้ยงพานิชย์ ศ., “ผลการใช้ชุดฝึกปฏิบัติการเพื่อคำนวณหาระยะเวลาและวิเคราะห์ ความเป็นไปได้ของแผนงานโครงการด้วยเทคนิค CPM/PERT”, -, vol. 10, no. 2, Aug. 2016.