[1]
มั่นคง ช., บุญแฝง ว., and นิยมะจันทร์ ร., “องค์ประกอบเชิงยืนยันของการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ด้านการนำองค์กร ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้”, -, vol. 10, no. 2, Aug. 2016.