[1]
วารสารวิจัยทางการศึกษา บ., “บรรณาธิการแถลง”, -, vol. 10, no. 2, Aug. 2016.