[1]
คนึงเหตุ ท., “รูปแบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล”, -, vol. 10, no. 1, Mar. 2016.