[1]
ทรงโฉม ค. ., กุลนภาดล เ. ., and งามมีฤทธิ์ ณ. ., “การเสริมสร้างความสามารถในการเลือกอาชีพของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นด้วยการปรึกษาทฤษฎีเผชิญความจริง: THE ENCHANCEMENT OF JUNIOR HIGH SCHOOL STUDENTS’ CAREER CHOICE ABILITY THROUGH REALITY COUNSELING THEORY”, -, vol. 18, no. 2, pp. 59–68, Dec. 2023.