[1]
มโนการณ์ ม. and พรเวียง ส., “แนวทางการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่”, -, vol. 16, no. 2, Sep. 2023.