[1]
หัตถศักดิ์ ม. and ดิลกสัมพันธ์ ป., “การศึกษาสภาพปัญหา และความพึงพอใจในการเรียนรูปแบบออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด19) ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน”, -, vol. 16, no. 1, Oct. 2023.