[1]
เอี่ยมวิลัย ว. and ศิระวงษ์ น., “การพัฒนาบอร์ดเกมตามแนวทางการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อส่งเสริม ความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1”, -, vol. 16, no. 1, Oct. 2023.