[1]
ชุมสาย ณ อยุธยา จ. and ทนงกิจ เ., “รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับวิธีสอนตามขั้นทั้ง 4 ของอริยสัจสำหรับห้องเรียนขนาดใหญ่ เพื่อส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ”, -, vol. 14, no. 2, Dec. 2019.