[1]
พฤกษ์ประมูล ช., ศรีสุทธิยากร ส., and บวรกิติวงศ์ ส., “การศึกษาความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาของไทยและต่างประเทศด้วยการวิเคราะห์แบบเบส์”, -, vol. 14, no. 2, Dec. 2019.