[1]
วรรณเกตุศิริ ท., ฝักเจริญผล ว., and แต้วัฒนา ธ., “ความเชื่อมั่นด้าน TPACK ของนิสิตครูจากรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับครูวิทยาศาสตร์”, -, vol. 14, no. 2, Dec. 2019.