[1]
ศักดิ์แสงวิจิตร ม., จารุเพ็ง ม., and ศรีสวัสดิ์ พ., “การเสริมสร้างความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยว ด้วยการให้คำปรึกษากลุ่ม”, -, vol. 14, no. 2, Dec. 2019.