[1]
อังณะกูร พ., อัสสพันธุ์ ส., and โสภณหิรัญรักษ์ เ., “การสังเคราะห์คุณลักษณะเชิงบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยี การจัดการเรียนการสอนและเนื้อหากลุ่มสาระวิชา สำหรับนิสิตนักศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษา”, -, vol. 14, no. 2, Dec. 2019.