[1]
ปลัดกอง น., สมบัติวัฒนา ป., and พึ่งโพธิ์สภ น., “การศึกษาการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของผู้เรียนในระบบการศึกษาทางไกล”, -, vol. 14, no. 2, Dec. 2019.