[1]
ตุ้มทอง ด., สิรสุนทร พ., หลินเจริญ เ., ศิริพรไพบูลย์ ท., and R. Humphrey, “กลยุทธ์การให้ทางเลือกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษา (กยศ.)ในระดับการอาชีวศึกษา ประเทศไทย”, -, vol. 14, no. 2, Dec. 2019.