[1]
ราษฎร์นิยม เ., บุญผดุง ส., and อุนนะนันทน์ ธ., “การจัดการเรียนรู้โดยใช้การบ้านออนไลน์ในรายวิชาเคมีอินทรีย์สำหรับนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ : กรณีศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนน การบ้านออนไลน์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน”, -, vol. 14, no. 2, Dec. 2019.