[1]
คชพงษ์ น., จุลรัตน์ พ., and ลังกา ว., “การศึกษาความต้องการจำเป็นในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ของนักศึกษาวิชาชีพครู”, -, vol. 14, no. 2, Dec. 2019.