[1]
การภักดี ล., ศรีพหล ส., and โยเหลา ด., “การพัฒนาชุดฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ ต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา”, -, vol. 14, no. 2, Dec. 2019.