ศรีวันยงค์ ศ., จุลรัตน์ พ., บริบูรณ์ ก., วัฒนะรัตน์ ป., ศรีสวัสดิ์ พ., คลี่ฉายา ร., สุภาพ ว. and ศรีอรุณรัศมี แ. (2016) “การศึกษาแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการผลิตครู ของกลุ่มประเทศอาเซียนในการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู”, วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 10(2). Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/7933 (Accessed: 21 July 2024).