วารสารวิจัยทางการศึกษา แ. (2016) “แนะนำหนังสือ”, วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 10(2). Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/7920 (Accessed: 17 July 2024).