วารสารวิจัยทางการศึกษา ส. (2016) “สารบัญ”, วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 10(2). Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/7919 (Accessed: 24 July 2024).