วารสารวิจัยทางการศึกษา ก. (2016) “กระบวนการพิจารณาบทความ”, วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 10(2). Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/7897 (Accessed: 24 July 2024).