วารสารวิจัยทางการศึกษา ร. (2016) “รูปแบบการเขียนบทความ”, วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 10(1). Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/7279 (Accessed: 19 May 2024).