เหมะประสิทธิ์ ส., สัจจพิบูล ศ., ประทุมทอง ว. and สมมิตร ร. (2016) “ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นความรู้คู่ความดี สำหรับนิสิตครู (ระยะที่ 1)”, วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 10(1). Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/7273 (Accessed: 18 June 2024).