วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก. . (2024) “บรรณาธิการแถลง”, วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 18(2), p. จ. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/15867 (Accessed: 15 June 2024).