ทรงโฉม ค. ., กุลนภาดล เ. . and งามมีฤทธิ์ ณ. . (2023) “การเสริมสร้างความสามารถในการเลือกอาชีพของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นด้วยการปรึกษาทฤษฎีเผชิญความจริง: THE ENCHANCEMENT OF JUNIOR HIGH SCHOOL STUDENTS’ CAREER CHOICE ABILITY THROUGH REALITY COUNSELING THEORY”, วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 18(2), pp. 59–68. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/15641 (Accessed: 15 June 2024).