มโนการณ์ ม. and พรเวียง ส. (2023) “แนวทางการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่”, วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 16(2). Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/14178 (Accessed: 9 December 2023).