เอี่ยมวิลัย ว. and ศิระวงษ์ น. (2023) “การพัฒนาบอร์ดเกมตามแนวทางการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อส่งเสริม ความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1”, วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 16(1). Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/13797 (Accessed: 18 May 2024).