กองบรรณาธิการ ก. (2019) “กระบวนการพิจารณาบทความ”, วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 14(2). Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/12322 (Accessed: 17 July 2024).