กองบรรณาธิการ ส. (2019) “สารบัญ”, วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 14(2). Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/12321 (Accessed: 21 July 2024).