ตุ้มทอง ด., สิรสุนทร พ., หลินเจริญ เ., ศิริพรไพบูลย์ ท. and Humphrey, R. (2019) “กลยุทธ์การให้ทางเลือกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษา (กยศ.)ในระดับการอาชีวศึกษา ประเทศไทย”, วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 14(2). Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/12291 (Accessed: 14 July 2024).