กองบรรณาธิการ แ. (2019) “แนะนำหนังสือ”, วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 14(2). Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/12290 (Accessed: 24 July 2024).