กองบรรณาธิการ ส. (2019) “ส่วนนำวารสาร”, วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 14(2). Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/12287 (Accessed: 13 July 2024).