กองบรรณาธิการ ร. (2019) “รูปแบบการเขียนบทความ”, วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 14(2). Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/12185 (Accessed: 24 July 2024).