ศรีวันยงค์ ศิริพันธ์, จุลรัตน์ พาสนา, บริบูรณ์ กัมปนาท, วัฒนะรัตน์ ประพิมพ์พงศ์, ศรีสวัสดิ์ พัชราภรณ์, คลี่ฉายา รจนา, สุภาพ วรวุฒิ, and ศรีอรุณรัศมี แจ่มจันทร์. 2016. “การศึกษาแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการผลิตครู ของกลุ่มประเทศอาเซียนในการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู”. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 10 (2). https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/7933.