วารสารวิจัยทางการศึกษา กระบวนการพิจารณาบทความ. 2016. “กระบวนการพิจารณาบทความ”. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 10 (2). https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/7897.