วารสารวิจัยทางการศึกษา แนะนำหนังสือ. 2016. “แนะนำหนังสือ”. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 10 (1). https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/7258.