ทรงโฉม คมชาญ, กุลนภาดล เพ็ญนภา, and งามมีฤทธิ์ ณัฐกฤตา. 2023. “การเสริมสร้างความสามารถในการเลือกอาชีพของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นด้วยการปรึกษาทฤษฎีเผชิญความจริง: THE ENCHANCEMENT OF JUNIOR HIGH SCHOOL STUDENTS’ CAREER CHOICE ABILITY THROUGH REALITY COUNSELING THEORY”. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 18 (2):59-68. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/15641.